Om oss

Pepto Systems är ett IT- och ingenjörskonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom programutveckling, optimering, datakommunikation och beslutstöd.

Affärsverksamheten går ut på att tillhandahålla konsulttjänster och programvara i Sverige och internationellt. Tjänster och programvaror som avser att förbättra våra kunder affärssystem med avseende på produktivitet, tillgänglighet och framförallt ekonomi. Huvuddelen av våra kunder återfinns bland stora svenska och utländska industriföretag, finansbolag och vårdbolag.

Pepto Systems strävar hela tiden mot att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Företaget satsar stora resurser - personella och ekonomiska - på utvecklande åtgärder. Detta sker inte bara genom intern kompetensutveckling utan även genom samarbete med högskolor och institutioner.

Huvuddelen av vår verksamhet ligger på applikationsutveckling inom elektroniska dokumentflöden. Vi konsoliderar även vår kunskap och erfarenhet i programvaror och utbildningar. Ett exempel på detta är EasyInvoice, en programvara som inkluderar många års erfarenhet i ett högt specialiserat och unikt system.

Vi arbetar med kvalificerade uppdrag inom branscher som:
 • Bank och Finans
 • Tillverkande industrin
 • Vårdbolag
 • Pappersindustrin
 • Serviceföretag
Utvecklingsområden
 • Objektorienterad programmering
 • Databasapplikationer
 • Tunna klienter
 • Flersiktslösningar
 • Datakommunikation t ex tcp/ip, seriella protokoll
 • Matematiska beräkningsprogram
 • Grafiska användarinterface - typiskt interface för Windows
 • Weblösningar intranet/internet
Utvecklingsverktyg
 • Objektorienterad programmering
 • Delphi
 • Visual Basic
 • Visual Studio .Net
 • ASP.Net för Weblösningar
 • Java för Weblösningar
Databaser
 • SQL Server
 • Oracle, Oracle RDB
 • Andra databaser såsom Access, dBase eller Paradox
Övriga verktyg
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • InstallShield Installationsprogram

Pepto Systems AB har sitt säte i Solna, Stockholms län

Pepto Systems AB
Vretenvägen 12
171 54 Solna

Växel: 08-545 411 50
Epost: Pepto@pepto.se

Pepto har en tydligt uttalad kvalitetspolicy. Den finns alltid med i varje led i våra projekt. Pepto skall erbjuda kunden tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:
 • Vi skall vara medvetna om kvalitetens betydelse för företaget och utföra tjänster, med hänsyn taget till detta, på ett kompetent sätt. Grunden för detta skall vara fortlöpande kompetensutveckling av personalen.
 • Hos oss skall finnas en dokumenterad organisation och ansvarsfördelning som påverkar verksamheten och dess kvalitet.
 • Våra tjänster skall utgå från kundernas behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls.
 • Leverantörer och underkonsulter som anlitas skall uppfylla våra kvalitetskrav.
 • Arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet skall användas.
 • Marknadsföring och tjänsteförsäljning skall ske på ett korrekt och instruktivt sätt. Löften som ger kunderna förväntningar som ej kan uppfyllas får ej förekomma.
 • Våra kvalitetskrav skall dokumenteras i uppdragsspecifika kvalitetsplaner.
 • Kvalitetssystemets effektivitet skall kontinuerligt följas upp genom kvalitetsrevisioner.
 • Kvalitetsarbetet skall omfatta alla tjänster som utförs vid projektering, utredningar, kontroll och besiktning.
 • Kvalitetsarbetet skall styras mot årliga målsättningar för att förbättra kvalitetsarbetet.

Peptos miljöpolicy är egentligen ganska enkel. Vi skall erbjuda kunden tjänster som tar sådana miljömässiga hänsyn att vi vinner kundens fulla förtroende samtidigt som vi utsätter miljön för minsta möjliga påfrestning.

Eftersom vi är ett företag som levererar IT tjänster tillhör vi inte den typ av företag som utsätter miljön för stora påfrestningar. Vi har en miljöpolicy i alla fall. Genom att ha en tydlig kvalitets och miljöpolicy visar vi vår omgivning och inte minst våra kunder att vi är seriösa och långsiktiga. Både i relationen med vår omvärld i allmänhet och våra kunder i synnerhet.

För att förverkliga vår miljöpolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:
 • Alla medarbetare skall vara medvetna om miljöns betydelse och utföra tjänster, med hänsyn taget till detta, på ett kompetent sätt.
 • Alla medarbetare skall fortlöpande kompetensutvecklas inom miljöområdet.
 • Miljömässigt beprövade lösningar skall väljas före nya och okända.
 • Resurssnålhet är bättre än återbruk, återvinning, förbränning eller deponering.
 • Miljömässigt bättre material skall väljas då funktionsmässigt likvärdiga finns.

Miljöarbetet omfattar alla typer av tjänster som utförs av medarbetare till Pepto Systems AB.

Miljöansvarig Pepto Systems:

Thomas Schönbeck
Epost: Thomas.Schonbeck@pepto.se
Kontor: +46 (0)8-545 411 50
Mobil: +46 70-991 94 60

Thomas Schönbeck, VD

Pepto Systems AB
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Kontor: +46 (0)8-545 411 50
Mobil: +46 70-991 94 60
Epost: Thomas.schonbeck@pepto.se

Harald Merseburg & Johan Roth, Auktoriserade revisorer

Malma Revision AB / MT Revision AB
Kammakargatan 22
111 40 STOCKHOLM

Mobil: +46-70-495 16 71
Epost:
Harald.Merseburg@mtrevision.se
Johan.Roth@mtrevision.se